De Stichting Harry van Kruiningen

Officiële en publieksbekende naam: Stichting Harry van Kruiningen

RSIN (rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatienummer / fiscaalnummer)

855076483

De Stichting heeft een ANBI status.

Postadres: Stichting Harry van Kruiningen, Zinzendorflaan 5/A, 3703 CE Zeist,

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bank nr.: NL34INGB 0007 5213 70

  

Op 2 april 2015 is de Stichting Harry van Kruiningen opgericht met als doelstellingen:

a. Het bevorderen van de nationale en internationale bekendheid van de schilder/graficus H. van Kruiningen en het beschikbaar stellen van informatie over diens werk;

b. Het inventariseren van zijn oeuvre en publiceren in een oeuvrecatalogus

(gerealiseerd in 2018);

c. Het publiceren van een biografie/monografie over diens leven en werk;

(gerealiseerd in 2018);

d. Het organiseren van tentoonstellingen.  

De Stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door activiteiten te bieden, te verzorgen en te ontwikkelen die betrekking hebben op de hoofddoelstellingen.

 

De bestuursleden van de Stichting zijn:

Prof. dr. Martijn Breuning - voorzitter

Mw. drs. ir. Iris Broersma - penningmeester

Mw. drs. Saskia Leefsma - secretaris

Mw. ir. Nora van Klingeren MM - lid 

De bestuursleden vervullen hun functie onbezoldigd.


Comité van Aanbeveling
Een Comité van Aanbeveling steunt de Stichting en zet zijn netwerk in om bij te dragen aan de realisering van de doelstellingen. 
Het Comité bestaat uit vier leden uit de wereld van wetenschap en kunst:
Prof. dr. H.J.M (Henk) Nellen, historicus, senior onderzoeker Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (KNAW) en emeritus hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam
Prof. dr. J.P. (Jan Piet) Filedt Kok, kunsthistoricus, voormalig hoofd van het Rijksprentenkabinet, emeritus hoogleraar Universiteit van Amsterdam
Mw. dr. F.R.E. (Fransje) Kuyvenhoven, kunsthistorica, senior onderzoeker Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Mw. drs. J. (Jane) Turner, kunsthistorica, hoofd Prentenkabinet Rijksmuseum
 

Beleidsplan in hoofdlijnen 2020-2025

Het beleidsplan van de stichting is nog in voorbereiding en zal als pdf binnenkort te downloaden zijn.

 

Kennisbevordering
De Stichting Harry van Kruiningen wil een breed publiek kennis laten nemen van het werk van H. van Kruiningen, zowel zijn schilderijen, zijn grafisch werk als overig werk. Een deel van het oeuvre is bekend uit contemporaine publicaties, een deel onbekend en van een deel is de verblijfplaats onbekend. Voor zowel de biografie en de oeuvrecatalogus zijn (bijna alle) kunstwerken opgespoord, geïnventariseerd, beschreven en gefotografeerd.  Voor het opsporen van de werken is op de website de pagina Werk Melden opgenomen. Het aantal meldingen is zeer bemoedigend. Zo zijn bijvoorbeeld circa tien schilderijen uit de vroege periode van de kunstenaar en tientallen grafische werken aangemeld.
 
Educatieve activiteiten
In het kader van de doelstelling 'het bevorderen van de bekendheid' zullen ook educatieve activiteiten ondernomen worden. De kunstenaar vond het zeer belangrijk dat de jeugd kennis nam van beeldende kunst. Hij schreef een jeugdboek over kunst en gaf demonstraties van lithograferen en etsen op scholen voor voortgezet onderwijs. Hij was van 1956 tot 1971 docent grafische kunsten op de Academie voor Beeldende Kunst. De Stichting wil graag in zijn voetsporen treden en in samenwerking met andere instanties, zoals bijvoorbeeld het Amsterdams Grafisch Atelier, musea en scholen, educatieve activiteiten ontwikkelen in het kader van scholing in de grafische kunst, in het bijzonder van VO-scholieren.

 

Financiën

De Stichting heeft (nog) geen eigen middelen of inkomsten. Voor de realisering van de bovengenoemde doelen zal financiële ondersteuning noodzakelijk zijn. De activiteiten zullen als project worden ingericht. Per project kunnen vervolgens fondsen en sponsors worden gezocht, zo mogelijk in samenwerking met andere organisaties. In het beleidsplan zal een financiële paragraaf worden opgenomen, waarin de nadere uitwerking wordt vermeld.

De jaarverslagen (incl. financiële jaarverslagen) van de sichting zijn openbaar en worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar hieronder gepubliceerd.

 

Jaarverslag_2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2015-2016