De Stichting Harry van Kruiningen

Officiële en publieksbekende naam: Stichting Harry van Kruiningen

RSIN (rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatienummer / fiscaalnummer)

855076483

De Stichting heeft een ANBI status.

Postadres: Stichting Harry van Kruiningen, Zinzendorflaan 5/A, 3703 CE Zeist,

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bank nr.: NL34INGB 0007 5213 70

  

Op 2 april 2015 is de Stichting Harry van Kruiningen opgericht met als doelstellingen:

a. Het bevorderen van de nationale en internationale bekendheid van de schilder/graficus H. van Kruiningen en het beschikbaar stellen van informatie over diens werk;

b. Het inventariseren van zijn oeuvre en publiceren in een oeuvrecatalogus

(gerealiseerd in 2018);

c. Het publiceren van een biografie/monografie over diens leven en werk;

(gerealiseerd in 2018);

d. Het organiseren van tentoonstellingen.  

De Stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door activiteiten te bieden, te verzorgen en te ontwikkelen die betrekking hebben op de hoofddoelstellingen.

 

De bestuursleden van de Stichting zijn:

Prof. dr. Martijn Breuning - voorzitter

Mw. drs. ir. Iris Broersma - penningmeester

Mw. drs. Saskia Leefsma - secretaris

De bestuursleden vervullen hun functie onbezoldigd.


Comité van Aanbeveling
Een Comité van Aanbeveling steunt de Stichting en zet zijn netwerk in om bij te dragen aan de realisering van de doelstellingen. 
Het Comité bestaat uit vier leden uit de wereld van wetenschap en kunst:
Prof. dr. H.J.M (Henk) Nellen, historicus, senior onderzoeker Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (KNAW) en emeritus hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam
Prof. dr. J.P. (Jan Piet) Filedt Kok, kunsthistoricus, voormalig hoofd van het Rijksprentenkabinet, emeritus hoogleraar Universiteit van Amsterdam
Mw. dr. F.R.E. (Fransje) Kuyvenhoven, kunsthistorica, senior onderzoeker Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Mw. drs. J. (Jane) Turner, kunsthistorica, hoofd Prentenkabinet Rijksmuseum
 
Beleidsplan in hoofdlijnen 2016-2018
Het beleidsplan van de stichting is nog in voorbereiding. De hoofdlijnen van het beleidsplan zullen de uitwerkingen zijn van de statutaire doelstellingen, aangevuld met een planning. Het beleidsplan zal vóór eind 2016 hier integraal gepubliceerd worden.
 
Kennisbevordering
De Stichting Harry van Kruiningen wil een breed publiek kennis laten nemen van het werk van H. van Kruiningen, zowel zijn schilderijen, zijn grafisch werk als overig werk. Een deel van het oeuvre is bekend uit contemporaine publicaties, een deel onbekend en van een deel is de verblijfplaats onbekend. Voor zowel de biografie en de oeuvrecatalogus zijn (bijna alle) kunstwerken opgespoord, geïnventariseerd, beschreven en gefotografeerd.  Voor het opsporen van de werken is op de websitede pagina Werk Melden opgenomen. Het aantal meldingen is zeer bemoedigend. Zo zijn bijvoorbeeld circa tien schilderijen uit de vroege periode van de kunstenaar en tientallen grafische werken aangemeld.
 
De stichting heeft meegewerkt aan de tot standkoming van een oeuvrecatalogus, geschreven en samengesteld door Annemieke Jurgens. Jurgens schreef ook een biografie over het leven en werk van Harry van Kruiningen. Zowel biografie als oeuvrevcatalogus zijn in september 2018 verschenen bij uitgever Eburon. De oeuvrecatalogus bevat bijdragen van 22 bekende auteurs uit de wereld van kunst, geschiedenis en wetenschap: Martijn Breuning, Rudolf Dekker, Jos van Dijk, Uka Dijkstra, Albertine Ellis-Adam, Maarten Frankenhuis, Klaartje Groot, Els Kloek, Fransje Kuyvenhoven, Selma Leydesdorff, Machteld Löwensteyn, Henk Nellen, Olivier Nieuwenhuyse, Tom Rooduijn, Marijn Schapelhouman, Robert Scheller, Dorien Tamis, Lieske Tibbe, Wouter Welling, Claartje Wesselink en Wanda Zevenboom.
 
Tentoonstellingen
Om de kennis en bekendheid over en met het werk van harry van Kruiningen te bevorderen wil de stichting tentoonstellingen organiseren. De oeuvrecatalogus en de biografie zijn in 2018 gepresenteerd in de Amsterdamse Academische Club, samen met een tentoonstelling van het werk van Harry van Kruiningen aldaar.
Daarnaast zal de Stichting in contact treden met de musea waar zich werk van Van Kruiningen bevindt. Ten eerste om te bewerkstelligen dat een of meer van zijn werken uit de depots worden gehaald om (tijdelijk) op zaal te hangen in het betreffende museum; ten tweede om als bruikleen af te staan voor een tentoonstelling van de Stichting. Op de homepage van deze website zullen hieromtrent meldingen in de rubriek Nieuws worden gedaan. 
 
 
Educatieve activiteiten
In het kader van de doelstelling 'het bevorderen van de bekendheid' zullen ook eductieve activiteiten ondernomen worden. De kunstenaar vond het zeer belangrijk dat de jeugd kennis nam van beeldende kunst. Hij schreef een jeugdboek over kunst en gaf demonstraties van lithograferen en etsen op scholen voor voortgezet onderwijs. Hij was van 1956 tot 1971 docent grafische kunsten op de Academie voor Beeldende Kunst. De Stichting wil graag in zijn voetsporen treden en in samenwerking met andere instanties, zoals bijvoorbeeld het Amsterdams Grafisch Atelier, musea en scholen, educatieve activiteiten ontwikkelen in het kader van scholing in de grafische kunst, in het bijzonder van VO-scholieren. Nadere details zullen in het beleidsplan worden uitgewerkt.

 

Financien

De Stichting heeft (nog) geen eigen middelen of inkomsten. Voor de realisering van de bovengenoemde doelen zal financiële ondersteuning noodzakelijk zijn. De activiteiten zullen als project worden ingericht. Per project kunnen vervolgens fondsen en sponsors worden gezocht, zo mogelijk in samenwerking met andere organisaties. In het beleidsplan zal een financiële paragraaf worden opgenomen, waarin de nadere uitwerking wordt vermeld. De jaarverslagen van de Stichting worden openbaar gemaakt op deze website binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.

 

Jaarverslag 2015-2016

Op 2 april 2015 is de Stichting Harry van Kruiningen opgericht, hierna genoemd de Stichting. Het doel van de Stichting is het bevorderen van de bekendheid van de schilder/graficus Harry van Kruiningen (1906-1996). Dit doel tracht de Stichting te behalen door het verstrekken van informatie via de website www.harryvankruiningen.nl, het opstellen van een oeuvrecatalogus en het organiseren van (een) tentoonstelling(en). Daarnaast ondersteunt de Stichting met woord en daad Annemieke Jurgens, met haar proefschrift over de kunstenaar. Deze biografie zal eerste kwartaal 2018 verschijnen.

 

Het bestuur

Het bestuur is in de verslagperiode tweemaal bijeen geweest: in 2015 en in 2016. Van beide vergaderingen zijn notulen opgesteld door de secretaris. In 2015 heeft een kennismakingsdiner met het Comité van Aanbeveling plaatsgevonden o.l.v. de voorzitter en Annemieke Jurgens.

Activiteiten en voorbereidingen

Het bestuur heeft een voorlopige beleidsplan 2016-2018 opgesteld. Het is te raadplegen op de website. Hierin worden de activiteiten gepresenteerd die de Stichting hoopt te ontplooien. Naast het uitbrengen van een oeuvrecatalogus in 2018 en de organisatie van een tentoonstelling, is het bestuur voornemens educatieve activiteiten te organiseren op het terrein van de grafische kunsten. Educatie was een belangrijke drijfveer in het leven van Harry van Kruiningen. Hij wilde de jeugd graag kennis laten maken met kunst in het algemeen en met grafische kunst in het bijzonder. Hij schreef een boek over kunst voor jongeren en gaf demonstraties van etsen en lithograferen op scholen.

In 2016 zijn twee gesprekken gevoerd met musea over een mogelijke tentoonstelling: Amsterdam Museum, Museum Boijmans van Beuningen. Ook met het Stadsarchief Amsterdam is overleg geweest. De besprekingen hebben geen resultaat opgeleverd.

 

Financiën 2016

Voor 2016 was er nog geen begroting opgesteld.

Inkomsten:

Donaties: 387,50

Schenking van twee etsen van Harry van Kruiningen te waarderen op 200,00 euro

Uitgaven

Kosten betalingsverkeer 13,16 euro

 

 

Jaarverslag 2017 Stichting Harry van Kruiningen

In het jaar 2017 is tweemaal een bestuursvergadering gehouden met het voltallig bestuur, op 23-2 en 4-10.

De activiteiten in 2017 betroffen voornamelijk de oeuvrecatalogus en het onderzoek van de mogelijkheid van een tentoonstelling. Ook de financiering van de publicatie was een punt van overleg en van zorg.

De oeuvrecatalogus was oorspronkelijk gepland voor voorjaar 2018 en is op de laatste vergadering verschoven naar najaar 2018. Het auteursteam bestaat uit 22 auteurs van uiteenlopende achtergrond, allen wetenschappers. Inge Angevaare, de redacteur, is wegens ernstige ziekte vervangen door Marieke Kramer.

Voor het Comité van Aanbeveling is gezocht naar een nieuw lid. Deze persoon is benaderd en heeft het verzoek in beraad.

Annemieke Jurgens heeft samen met een deskundige op het terrein van tentoonstellingen diverse musea benaderd, onder meer Singer Museum Laren, Drents Museum Assen. Deze musea hebben geen belangstelling.

Jaarverslag_2017_Stichting_Harry_van_Kruiningen.pdf

 

Voor meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.