Officiële en publieksbekende naam: Stichting Harry van Kruiningen
RSIN (rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatienummer / fiscaalnummer) 855076483. 
De Stichting heeft een culturele ANBI status.
Postadres: Stichting Harry van Kruiningen, Zinzendorflaan 5/A, 3703 CE Zeist
Email: info@harryvankruiningen.nl
Bank nr.: NL34INGB 0007 5213 70

Op 2 april 2015 is de Stichting Harry van Kruiningen opgericht met de volgende doelstellingen:

  1. het bevorderen van de nationale en internationale bekendheid van de schilder/graficus H. van Kruiningen en het beschikbaar stellen van informatie over diens werk;
  2. het inventariseren van zijn oeuvre en publiceren in een oeuvrecatalogus (gerealiseerd in 2018);
  3. het publiceren van een biografie/monografie over diens leven en werk (gerealiseerd in 2018);
  4. het organiseren van tentoonstellingen. 

De Stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door activiteiten te bieden, te verzorgen en te ontwikkelen die betrekking hebben op de hoofddoelstellingen.

Bestuur

Prof. dr. Martijn Breuning – voorzitter
Mw. drs. ir. Iris Broersma – penningmeester
Mw. drs. Saskia Leefsma – secretaris 
De bestuursleden vervullen hun functie onbezoldigd.

Comité van Aanbeveling

Een Comité van Aanbeveling steunt de Stichting en zet zijn netwerk in om bij te dragen aan de realisering van de doelstellingen.
Het Comité bestaat uit vier leden uit de wereld van wetenschap en kunst:
Prof. dr. H.J.M (Henk) Nellen, historicus, senior onderzoeker Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (KNAW) en emeritus hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam
Prof. dr. J.P. (Jan Piet) Filedt Kok, kunsthistoricus, voormalig hoofd van het Rijksprentenkabinet, emeritus hoogleraar Universiteit van Amsterdam
Mw. dr. F.R.E. (Fransje) Kuyvenhoven, kunsthistorica, senior onderzoeker Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Mw. drs. J. (Jane) Turner, kunsthistorica, hoofd Prentenkabinet Rijksmuseum

Beleidsplan in hoofdlijnen 2020-2025

Kennisbevordering

De Stichting Harry van Kruiningen wil een breed publiek kennis laten nemen van het werk van Van Kruiningen. Voor de oeuvrecatalogus zijn (bijna alle) kunstwerken opgespoord, geïnventariseerd, beschreven en gefotografeerd. Voor het opsporen van de werken is op deze website de pagina Oeuvrecatalogus opgenomen. Hier staat ook een link naar een supplement met alle werken  die inmiddels gevonden zijn ná het uitkomen van de oeuvrecatalogus.

Educatieve activiteiten

Van Kruiningen vond het heel belangrijk dat de jeugd kennis nam van beeldende kunst. Hij schreef een jeugdboek over kunst en gaf demonstraties van lithograferen en etsen op scholen voor voortgezet onderwijs. Hij was van 1956 tot 1971 docent grafische kunsten op de Academie voor Beeldende Kunst in Arnhem. De Stichting wil graag in zijn voetsporen treden en in samenwerking met andere instanties, zoals bijvoorbeeld het Amsterdams Grafisch Atelier, musea en scholen, educatieve activiteiten ontwikkelen in het kader van scholing in de grafische kunst.

Financiën

De Stichting heeft geen eigen middelen of inkomsten. Per project zoekt de stichting naar fondsen en sponsors, zo mogelijk in samenwerking met andere organisaties. 
De jaarverslagen van de stichting (incl. financiële verantwoording) zijn openbaar en worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar hieronder gepubliceerd.